فضای  مردم جمهوری اسلامی ایران از زمان شروع دفاع مقدس هشت ساله به بعد را می توان بر روی این سه محور تصویر کرد.

 1. محور ایرانی بودن.
 2. محور  حضور وتاثیر گذاری مثبت در هشت سال دفاع مقدس .
 3. محور جانبازی، شهادت،آزادگی.

جانبازان از نظر سلامت جسمی در جامعه ازخدمت صدر صد معذورند.

شهداء کاری کردند کارستان.

آزادگان از جمله افرادی هستند که تصویرشان روی هر سه محور قابل رویت است.

زمان قبل از جنگ را درک کرده اند.

بیشتر آنچه را درجریان دفاع مقدس گذشته است به چشم دیده اند.

چگونگی رزمیدن، مجروح شدن، شهید شدن و به اسارت در آمدن خودوهمرزمان خود را به چشم دیده اند.

این عزیزان می توانند راویان خوبی برای ما دررابطه با از جان گذشتگی های خود و همسنگرانشان باشند و با رفتار خوب خود سر مشق و الگوی ما قرار گیرند.

در آخر یک بار دیگر بیست و پنجمین سالگرد ورود آزادگان به میهن اسلامی ایران را به رهبر وسایر هموطنان و بخصوص خانواده این عزیزان از جمله خانواده تنها آزاده روستای هومان کرون جناب آقای اصغر براتی تبرک عرض می نمایم.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۴ساعت 19:41  توسط اصغر سیف الدین هومانی  | 

یک ساعت عقربه دار را در نظر بگیرید.

زمانی که می خواهید ساعت را بکار اندازید ، ظهر یا نیمه شب در نظر بگیرید.

در این صورت اگر عقربه ساعت گرد یک دور کامل بزندتا نیمه شب یا ظهر زمان سپری خواهد شد( بستگی به این دارد که انتخاب شما چگونه باشد).

v    اگر عقربه دقیقه گرد روی عدد 1 وساعت گرد بین 1و2 قرار گیرد ، زاویه بین این دو عقربه 5/2درجه خواهد بود.

v    اگر عقربه دقیقه گرد روی عدد 2وساعت گرد بین 2و3قرار گیرد ، زاویه بین این دو عقربه 5درجه خواهد بود.

v    ...............................................................................................................

v      اگر عقربه دقیقه گرد روی عدد 11وساعت گرد بین 11و12قرار گیرد ، زاویه بین این دو عقربه 5/27درجه خواهد بود.

شما هم تحقیق کنید و به این نتیجه برسید.

در این رابطه به نمونه های جالب تری نیزخواهید رسید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 18:4  توسط اصغر سیف الدین هومانی  | 
 • امروز یکی از روزهای گرم تابستان سال های قبل از 1355 هجری شمسی است و تا این لحظه روستای ما را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد.
 • ورودی روستا ، قلعه، مسجد ، حمام،کاروانسرای حیدر، دبستان ،محله نو(قلعه بالا)، زمین های قصبه بالا(صحرا بالا) ، زمین های نو گیر ، زمین های سفیده ، زمین های قصبه پایین (صحرا پایین)  ، لورک بالا (گیشیرون و هیمعماد) ، لورک پایین (نزدیک برج خمیران) ، باغ اربابی و عمارت اربابی و بیشه های اربابی و باغات کشاورزان و چم ( چم پایین و چم بالا) ، قبرستان ،آبراه ها .
 • v      ورودی روستا: چهل کیلومتری غرب نجف آبادحد فاصل روستاهای جعفر آباد و مهدی آباد، فرعی سمت چپ جاده اصفهان به خوزستان که ازبین باغات انگور روستا های جعفر آباد ومهدی آباد می گذرد ووارد زمین های ملک قصبه بالاروستا می شود.قبل از رسیدن به این روستااز دو منزل مسکونی یکی مربوط به مشهدی نعمت اله فرزند یداله ودیگری منزل مشهدی محمود فرزند کربلایی رضامی رسیم که این دو منزل در ملک قصبه بالا واقع هستند.
 • v      قله: ازطرف مغرب به زمینی موسوم به لادره، شمال به حمام وجاده روستای خرمنان ، ازطرف مشرق به جاده روستا به روستای خرمنان . ازطرف جنوب به قنات خمیران.
 • v      ورودی ها وخروجی های قلعه: دو دربازه بزرگ چوبی با روکش ودسگیره های بزرگ و کلید و کولون چوبی، یکی مقابل کاروانسرای حیدر ودیگری مقابل مسجد.
 • v      برج های قلعه: دو برج در شمال غربی و جنوب غربی، دو برج در شمال، دو برج در شمال شرقی و جنوب شرقی، یک برج در شرق و دو برج در جنوب .
 • v      مسجد روستا:غرب آن قبرستان، شمال آن قبرستان ، شرق آن قبرستان ،جنوب آن قنات خمیران.
 • v    حمام روستا: غرب آن به زمینی موسوم به لادره ،شمال آن به سه راه ورودی به روستا وخروجی به خرمنان وخروجی به دبستان روستا، شرق آن به ورودی دروازه شمالی قلعه، جنوب آن به دیوار شمالی قلعه.
 • v      کاروانسرای حیدر:غرب آن جاده روستا به روستای خرمنان، شمال آن باغ یکی از وراث مالک کار وانسرای حیدر(مشهدی حسن فرزند کربلایی رحیم)  ، شرق آن حریم بند پایین روستا ، جنوب آن حریم بند پایین.
 • v      دبستان روستا :  غرب آن زمین های قصبه بالا ، شمال آن باغ های انگور کشاورزان، شرق آن یکی از بیشه های ارباب، جنوب آن زمین مشهدی فتح اله فرزند کربلایی قربانعلی.
 • v      محله نو(قلعه بالا) : در دو طرف کوچه ای شرقی غربی و دوکوچه شمالی جنوبی در شمال غربی کاروانسرای حیدرواقع است که کوچه های شمالی جنوبی در انتهای غرب کوچه اصلی به طرف شمال ادامه دارد.
 • v      زمین های قصبه بالا (صحرا بالا): غرب آن شرق هیمعماد ودیوار شرقی باغ اربابی، شمال آن باغ های مهدی آباد ، شرق آن غرب زمین های نوگیر 
 • و غرب قسمتی از باغهای کشا ورزان و غرب عمارت اربابی و قلعه بالا، جنوب آن شمال عمارت اربابی وقسمتی از شمال قلعه بالاو چم بالا.
 • v      زمین های نو گیر:غرب آن شرق صحرا بالا، شمال آن باغ های روستای جعفر آباد،شرق آن زمین های سفیده جنوب آن باغ های انگور کشاورزان.
 • v      زمین های سفیده:غرب آن زمین های نو گیر وباغ های انگور کشاورزان ، شمال آن باغ های روستای جعفر آباد و روستای جعفر آباد ، شرق آن جوب شای نجف آباد، جنوب آن باغ های انگور کشاورزان
 • v      زمین های قصبه پایین (صحرا پایین) :  غرب آن باغ های انگور کشاورزان، شمال آن باغ های انگور کشاورزان، شرق آن غرب لورک پایین، جنوب آن قنات خمیران وچم پایین.
 • v  لورک بالا(گیشیرون و هیمعماد):
 • v      گیشیرون: غرب آن زمین های روستای افجان، شمال آن زمین های روستای مهدی آباد و جاده اصفهان به خوزستان، شرق آن باغ های روستای مهدی آباد و غرب باغ اربابی روستا، جنوب آن جوب شاه نجف آباد.
 • v      هیمعماد: غرب آن باغ های بادام روستای افجان، شمال آن جوب شاه نجف آباد، شرق آن غرب صحرا بالا، جنوب آن باغ های بادام افجان.
 • v      لورک پایین (نزدیک برج خمیران):غرب آن شرق زمین های قصبه پایین، شمال آن زمین های روستای جعفر آباد، شرق آن زمین های جعفر آباد، جنوب آن چم پایین.
 • v      باغ اربابی:غرب آن زمینهای گشیرون ، شمال آن زمین های گشیرون وباغ های انگور روستای مهدی آباد وغصبه بالا،شرق آن غرب قصبه بالا، جنوب آن جوب شاه نجف آباد.
 • v      عمارت اربابی:غرب آن به زمین های قصبه بالا وخانه های قلعه بالا، شمال آن به جنوب زمین های قصبه بالا، شرق آن به ورودی جاده روستا و دوتا از بیشه های اربابی ، جنوب آن به خانه های قلعه بالا.
 • v      بیشه های اربابی( شش بیشه):غرب دوتا از بیشه ها به شرق عمارت اربابی، بین این دو بیشه یکی از دو ورودی شرقی عمارت اربابی ،شمال یکی از هابیشه ( درخت های کبوده)ها به ورودی روستا ، شرق هردو بیشه به ورودی روستا،جنوب بیشه دوم (باغ انگور)به  خانه های محله بالا.
 • غرب بیشه سوم (باغ انگور)ورودی روستا، شمال آن جوب شاه نجف آباد و سرداب ، شرق آ باغ های انگور کشاورزان جنوب آن باغ مشهدی رضا فرزند کربلایی قنبر.
 • غرب بیشه چهارم (باغ درخت سیب)ورودی روستا، شمال آن باغ مشهدی رضا فرزند کربلایی قنبر، شرق آن باغ های انگور روستا، جنوب آن باغ مشهدی حسن فرزند یداله.
 • غرب بیشه پنجم (بیشه بدون دیوارمثلثی شکل با درختان کبوده و توت) ورودی روستا، شمال آن زمین رسی مشهدی حسین فرزند حسن، شرق و جنوب آن  جوب شاه نجف آباد.
 • غرب بیشه ششم (باغ درخت سیب) قسمتی ازجوی بند پایین ،شمال آن ورودی دبستان روستا، شرق آن باغ های انگور روستا،جنوب آن قنات روستای خمیران .
 • v      باغات کشاورزان:باغ های بالا و باغ های پایین وباغ های بغل بند و باریکه ها وباغ های ریگی
 • v      باغ های بالایی: غرب آن به بیشه ششم اربابی وزمین های قصبه بالا ، شمال آن به جنوب خانه های قله نو، شرق آن به ورودی روستا ودیوار غربی قله روستا.
 • v      باغ های پایین: غرب آن به ورودی روستا و شرق کاروان سرای حیدر وشرق قبرستان، شمال آن به جوب شاه نجف آبادی، جنوب آن به زمین های قصبه پایین، جنوب آن به قنات خمیران.
 • v      باغ های بغل بندو باریکه ها: غرب آن به بند پایینی، شمال آن به زمین های نوگیر، شرق آن به زمین های سفیده جنوب آن به باغ ریگی ها وجوب شاه نجف آباد
 • v      باغ های ریگی: غرب آن به بغل بند هاو باریکه ها، شمال آن به سفیده ها ، شرق آن به جوب شاه نجف آباد، جنوب آن به جوب شاه نجف آباد.
 • v      چم ( چم پایین و چم بالا):غرب چم بالا ادامه مسیررود خانه مرغاب،شمال آن به بندبالاو کمی پایین تر زمین های قصبه بالاوکمی پایین تر قنات خمیران ،شرق آن جاده روستا به روستای خرمنان ،جنوب آن رود خانه مرغاب.
 • غرب چم پایین جاده روستا به روستای خرمنان، شمال آن به قنات خمیران و کی پایین تر به زمین های قصبه پایین و کمی پایین تر به زمین های لورک پایین، شرق آن به ادامه مرغاب ، جنوب آن به رود خانه مرغاب.
 • v      قبرستان:غرب آن به جاده روستا به روستای خرمنان، شمال آن به باغ های پایینی، شرق آن به باغ های پاینی، جنوب آن به مسجد روستا و قنات روستای خمیران .
 • v  آبراه ها
 • در این روستا هشت آبراه وجود دارد که بترتیب از جنوب به شمال عبارتند از رودخانه مرغاب، قنات خمیران، بند پایین روستا،بند بالای روستا، جوب شاه نجف آباد، قنات نجف آباد، قنات روستا.
 • v      رود خانه مرغاب از چم های روستا وروستای خرمنان عبور کرده و مرز بین روستا وروستای خرمنان است نا گفته نماند که یک باب منزل روبروی مسجد در طرف دیگر رود خانه واقع است که متعلق به حاج رضاقلی فرزند کربلایی قربانعلی و مشهدی برات فرزند استاد حیدراز اهالی همین روستااست.
 • v      قنات خمیران از وسط چم بالا شروع شده وتا خمیران یکی از همسایه های شرقی این روستا ادامه دارد.
 • v      بند پایین متعلق به روستا از نزدیکی های غرب چم بالا شروع شده و تا زمین های سفیده ادامه می یابد.
 • v      بند بالا متعلق به روستا از غرب چم بالاشروع شده وتاشرق باغ اربابی ادامه می یابد.
 • v      جوب شاه نجف آباد از مرز افجان و بین زمین های هیمعماد و گیشیرون شروع شده و تا شرق زمین های سفیده به جعفر آباد همسایه شرقی دیگر این روستا منتهی می شود.
 • v      قنات نجف آباد از زمین های نو گیر شروع شده واز زمین های سفیده عبور کرده و در روستای جعفرآباد به جوب شاه نجف آباد می پیوندد.
 • v      قنات روستا:از غرب زمینهای گیشیرون شروع شده و آب آن برای تمام زمین های روستا می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 23:40  توسط اصغر سیف الدین هومانی  | 

یک دسته گل بوسه بده دست به دست             محزون منما خویش که ازدست برست

این شهــــــــــــــــر دوباره باز گردد برمان             لبخنــــــــد بزن شاد بمان از دل و جان

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۴ساعت 11:25  توسط اصغر سیف الدین هومانی  | 

چه ترکیب زیبایی

ترکیب سه کلمه زیبا

ترکیب سه اسم زیبا

محمد، جواد، ظریف

شخصی که به این ترکیب موسوم است ، قدر نام خود را دانست، و به پاسداری از این نام ، به خواست خدا وبا ارشادات رهبری وتجربه ای که از عوامل دست اندرکار قبلی و سران سه قوه و پشتیبانی ملت نجیب کشورمان وهمیاری تیم همراه کاری کرد کارستان .

لذا من هم به عنوان عضو کوچکی از این جامعه اسلامی ایرانی بر خود لازم دیدم در همین حد هم که شده است مراتب تشکر و خسته نباشید را به عوامل موثر در پیروزی مذاکرات 1+5 معروض دارم .

امید است تا حصول نتیجه قطعی همچنان پر انرژی و با اراده ومصمم به روند کاری خود ادامه دهندانشاالله .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ساعت 23:56  توسط اصغر سیف الدین هومانی  | 

قدس فریاد تــــــــــــــمام خواست هاست

قدس هم روزی از آن محبــــــوب هاست

 

قدس روز مشتـــــــــــــهای دست ماست

قـــــــــــــــــدس روزی در فراز قله هاست

قدس از آلام در بــــــــــــــــــندان بکاست

 

قدس آخر جمعـــــــــــــــــــه ماه خداست

قدس روز التــــــــــــــــــــیام زخم ماست

قدس روز یادگار پیــــــــــــــــــــــــــر ماست

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:53  توسط اصغر سیف الدین هومانی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 0:3  توسط اصغر سیف الدین هومانی  | 

خوشا به حال کسی که پیشه اش صداقت باشد.

با صداقت پیش برود تا آنجا که دیگران هم به صداقت او پی ببرند.

صداقت در عمل بهتر است از صداقت در گفتارو صداقت در گفتار وقتی آشکار می شود که عملی شود.

عملی ترین صداقت صداقتی است که به پرواز در آید.

پروازی که حامل زندگی بخشی باشد  ، و چه چیز بهتر از باری که حامل آن صداقت پیشه باشد؟

ما پیام صداقت خویش را با هوا پیمایی که صداقت پیشه به پرواز در آورد به گوش ورئیت جهانیان رساندیم.

وگفتیم که ممکن است مملکتی برای خدا خانه ساخته باشد ولی از رساندن دارو به بندگان  بی گناه خدا که خود موجب صدمه دیدن آنان گشته  جلو گیری کند.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 0:30  توسط اصغر سیف الدین هومانی  | 

بود یک زن چشم و دل دنیاش سیــر

کرد چشم و دل به پیغمبـــــــر اسیـر

یک گلی روئید بین آن دو شیـــــــــر

هرد و افتادند به چنگ مرگ ومیــر

ماند باغی بر گل روئیـــــــــــده دیر

باغ مانده غصب و شویش شد کشان

من نمی دانم که بیعت شد چه ســـان

سر نوشت باغ وبیعت شد یــــــــکی

شد علی تنها و یاران اندکـــــــــــــی

التماس دعا

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ساعت 12:56  توسط اصغر سیف الدین هومانی  | 

+ نوشته شده در  شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 0:42  توسط اصغر سیف الدین هومانی  | 

آپلود عكس

کد نمایش آی پی


 • انجمن
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • پیچک دریافت کد ذکر ایام هفته برای وبلاگ

  کد آمارگیر


  آپلود نامحدود عکس و فایل

  آپلود عکس

  دریافت کد آپلود سنتر

  آپلود عكس